RODO

Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych

Podstawa prawna:

Art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.

Współadministrowanie danymi osobowymi:

Informujemy, że poniższe podmioty przetwarzają Pani/Pana dane osobowe. Przetwarzanie danych prowadzone jest w związku z realizacją Programu „LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040”. Beneficjent Koordynujący otrzymuje dane osobowe od Współbeneficjenta w zakresie: imię i nazwisko, nazwa instytucji, adres e-miał, nr. telefonu, wizerunek.

Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych, są:

Współbeneficjent tj. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, e-mail: arr@arrkonin.org.pl, tel. 63 245 30 95

oraz

Beneficjent Koordynujący tj. Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: kancelaria@umww.pl, fax 61 626 69 69, adres skrytki urzędu na platformie ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Tomasz Nowiński – Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

– pod adresem poczty elektronicznej: tomasz.nowinski@comp-net.pl

– pisemnie na adres siedziby wyżej wskazanego Współbenficjenta.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna

1. Współadministratorzy będą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach związanych z:

a. Realizacją Programu „LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040”.

b. Archiwizacją.

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikających z przepisów prawa w tym ustawy o finansach publicznych, ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeń Unii Europejskiej dotyczących realizacji programu LIFE.

3. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym. Ich podanie jest niezbędne do realizacji Programu „LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040”.

4. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji oraz profilowania.

Przekazanie danych osobowych do podmiotów trzecich:

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane:

1. podmiotom świadczącym usługi na rzecz współadministratorów danych osobowych w zakresie serwisu i wsparcia systemów informatycznych, utylizacji dokumentacji niearchiwalnej, przekazywania przesyłek pocztowych;

2. podmiotom dokonującym badań i kontroli w związku z realizacją przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej oraz z innych źródeł w tym do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Środowiska i Infrastruktury (CINEA).

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez:

1. Współbeneficjenta przez okres 9 lat i okresu trwałości projektu

2. Beneficjenta Koordynującego przez okres 5 lat liczony od ostatecznej płatności dokonanej w Programie nie dłużej jednak niż do 2031 r.

Prawa podmiotu danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1. Prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

2. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z Pani/Pana sytuacją szczególną o ile przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania zadania w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej.

3. Prawo do przenoszenia danych, o ile Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody lub są niezbędne do zawarcia umowy oraz gdy dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

4. Prawo do usunięcia danych osobowych, o ile Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, lub wynika to z wymogu prawa, lub gdy dane te nie są już potrzebne do przetwarzania danych.

Z powyższymi żądaniami należy wystąpić do Współbeneficjenta wskazanego powyżej, który to pełni punkt kontaktowy w sprawach przetwarzania danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Pani/Panu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)., jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Skip to content