LIFE AFTER COAL PL

Wdrażanie Strategii neutralności klimatycznej WIELKOPOLSKA WSCHODNIA 2040
Aktualności

Program LIFE

Program LIFE jest instrumentem finansowym Unii Europejskiej, poświęconym współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska, przyrody i wpływu człowieka na klimat.  Głównym celem tego Programu jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki prośrodowiskowej i proklimatycznej, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań.

Złożony do programu LIFE, zintegrowany i konsorcjalny projekt kilkudziesięciu partnerów z Wielkopolski pod nazwą „LIFE AFTER COAL PL” czyli „Życie po węglu”, związany jest przede wszystkim z wdrażaniem Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040.

Projekt LIFE AFETR COAL PL jest odpowiedzią na wyzwania jakie stoją przed Wielkopolską Wschodnią związane z koniecznością znaczącej redukcji stosowania paliw kopalnych w gospodarce przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego i stabilności całego systemu. Sprzyjać temu ma rozwój energii produkowanej z OZE.

Projekt pn. „LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” realizowany jest przy dofinansowaniu z Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

LIFE21-IPC-LIFE AFTER CAOL PL

Cele

Cel główny projektu LIFE AFTER COAL PL

znaczne skrócenie czasu niezbędnego do osiągnięcia efektów Strategii neutralności klimatycznej (RSCN) poprzez stworzenie optymalnych warunków do jej pełnego i efektywnego wdrożenia.

CELE SZCZEGÓŁOWE

Zbudowanie systemu zarządzania procesem dochodzenia do neutralności klimatycznej na poziomie regionalnym
i lokalnym

Uzyskanie akceptacji społecznej
i czynnego włączenia się społeczeństwa
w transformację gospodarczą
i społeczną
w kierunku gospodarki zeroemisyjnej

Mobilizacja dodatkowych funduszy zewnętrznych, ich absorpcja
i redystrybucja na rzecz realizacji RSCN WW 2040

Wsparcie wdrożenia RSCN, ze szczególnym uwzględnieniem transformacji sektora komunalno-mieszkaniowego, transportu oraz zmian ograniczających emisję CO2 w MŚP

Standaryzacja rozwiązań oraz ich transfer i replikacja do innych regionów w Polsce i UE

Budżet

UE (60%)

NFOŚiGW (35%)

Województwo Wielkopolskie oraz Współbeneficjenci (5%)

Okres realizacji

od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2031 r.

Rezultaty

SYSTEMOWE

budowa i wdrożenie systemu zarządzania neutralnością klimatyczną w Wielkopolsce Wschodniej,

stworzenie sieci Doradców Klimatycznych (w gminach i powiatach), którzy będą wspierać mieszkańców i MŚP w przygotowywaniu projektów i wniosków o środki finansowe w ramach działań uzupełniających z Funduszy Europejskich (FEW 2021 -2027 / NFOŚiGW / inne źródła),

wprowadzenie systemu IT do przeprowadzania diagnozy potrzeb termomodernizacyjnych i inwentaryzacji emisji z budynków,

opracowanie na poziomie gmin i powiatów „Zintegrowanych planów w dziedzinie energii, transportu i klimatu”,

doradztwo dla mieszkańców dotyczące wymiany źródeł ogrzewania, termomodernizacji budynków mieszkalnych,

budowa bazy projektów realizujących cele RSCN w zakresie tworzenia gospodarki zeroemisyjnej oraz o obiegu zamkniętym,

wdrożenie standardów zielonych zamówień.

ŚRODOWISKOWE

redukcja emisji CO2 zakładów szczególnie uciążliwych,

redukcja emisji CO2 z sektora komunalno-bytowego oraz z MŚP,

redukcja zapotrzebowania na energię pierwotną w Wielkopolsce Wschodniej osiągniętą w wyniku poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i przedsiębiorstw MŚP

wzrost udziału OZE w bilansie energetycznym Wielkopolski Wschodniej,

redukcja masy popiołów wytwarzanych w wyniku spalania stałych paliw kopalnych,

wzrost liczby zarejestrowanych autobusów zero – lub niskoemisyjnych,

zmniejszenie powierzchni gruntów zdegradowanych i zwiększenie zalesienia.

Zadania

 • Szeroki zakres usług konsultacyjnych, szkoleniowych i informacyjnych dla MŚP w zakresie wsparcia w procesie osiągnięcia neutralności klimatycznej,
 • Organizacja spotkań informacyjnych, promocyjnych, seminaryjnych
  i konsultacyjnych dotyczących innowacyjnych rozwiązań w zakresie technologii zapewniających neutralność klimatyczną,
 • Wsparcie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na działania związane
  z transformacją energetyczną,
 • Opracowanie analizy potrzeb i założeń do dystrybucji środków wsparcia transformacji energetycznej przedsiębiorstw,
 • Stworzenie kompleksowej bazy projektów wspierających wdrażanie RSCN.
 • Doradztwo techniczne i technologiczne dla projektów MŚP w dziedzinie energetyki,
 • Opracowanie i rozpowszechnienie podręczników/instrukcji dla przedsiębiorstw realizujących cele RSCN WW 2040,
 • Organizacja wizyt studyjnych w celu zapoznania się z innowacjami energetycznymi, które najefektywniej można zaadaptować w regionie,
 • Opracowanie planu rozwoju sieci powiązań pomiędzy sferą B+R i IOB (instytucje otoczenia biznesu) a przedsiębiorcami.

Partnerzy

Zespół projektowy

Monika Bielakowska – Kasznia
Analityk danych / Koordynator projektu LIFE
Tel: +48 691 724 562
+48 63 245 30 95 wew. 47
monika.kasznia@arrkonin.org.pl
Emilia Nachowiak
Konsultant w projekcie LIFE
Tel: +48 601 059 619
+48 63 245 30 95 wew. 47
emilia.nachowiak@arrkonin.org.pl
Jakub Jackowski
Analityk danych / Koordynator projektu LIFE
Tel: +48 601 762 018 
+48 63 245 30 95 wew. 47
jakub.jackowski@arrkonin.org.pl
Skip to content