Wielkopolska Wschodnia stoi przed dużym wyzwaniem przeprowadzenia procesu sprawiedliwej transformacji. Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji jest kluczowym narzędziem wspierania obszarów najbardziej dotkniętych skutkami transformacji energetycznej w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej oraz zapobiegania pogłębianiu się dysproporcji regionalnych. Jego główne cele to łagodzenie skutków transformacji poprzez finansowanie dywersyfikacji i modernizacji lokalnej gospodarki oraz łagodzenie negatywnych skutków dla zatrudnienia.

Co ważne i istotne, w coraz większym stopniu zmiany klimatu są efektem działalności człowieka, a negatywne skutki tych zmian odczuwane są w skali globalnej. Głównymi wyzwaniami Wielkopolski Wschodniej w kontekście zmian klimatycznych oraz zabezpieczenia przestrzeni dla zdrowia i życia ludzi w czystym środowisku są między innymi poprawa efektywności energetycznej, całkowita rezygnacja z eksploatacji węgla brunatnego oraz pełne wykorzystanie rozwoju odnawialnych źródeł energii .

Aby sprostać powyższym wyzwaniom, w regionie Wielkopolski Wschodniej realizowany jest projekt pn. „LIFE AFTER COAL PL – wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040”. Projekt dofinansowywany jest ze środków Programu LIFE (instrumentu finansowego Unii Europejskiej) oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt LIFE jest odpowiedzią na wyzwania jakie stoją przed Wielkopolską Wschodnią w zakresie konieczności znaczącej redukcji stosowania paliw kopalnych w gospodarce przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego i stabilności całego systemu z uwzględnieniem czynnika ludzkiego. Sprzyjać temu ma rozwój energii produkowanej z OZE. W konsekwencji powyższe cele są jednymi z aspektów wpływających pozytywnie na cały proces sprawiedliwej transformacji, a projekt LIFE jest jednym z ważnych instrumentów wsparcia dla ww. procesu.

Założone cele w Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolski Wschodniej realizowane będą poprzez, budowaną aktualnie w ramach projektu LIFE, sieć Doradców Klimatycznych działających w gminach i powiatach. Rolą Gminnych Doradców Klimatycznych zatrudnionych w gminach Wielkopolski Wschodniej będzie pełnienie funkcji liderów lokalnych zmian i realizacja celów założonych w strategii w przestrzeni publicznej, wśród mieszkańców oraz w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Głównymi adresatami działań Gminnych Doradców Klimatycznych będą mieszkańcy poszczególnych gmin, wymagających wsparcia w przejściu przez zmianę, w wyniku której nastąpi skuteczna interwencja energetyczna w ich budynkach mieszkalnych. Praca Gminnego Doradcy Klimatycznego polegać będzie na podnoszeniu świadomości mieszkańców, motywowaniu ich do zmian, wykonywaniu wstępnych ocen zakresu i parametrów potrzeb energetycznych oraz środowiskowych budynków, sporządzaniu dokumentów charakterystyki energetycznej, a także na doradztwie w zakresie pozyskiwania dofinansowania z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i programów komplementarnych. Zakresem pracy Doradcy będzie również analiza lokalnych uwarunkowań i potrzeb rozwoju transportu niskoemisyjnego, w tym promocja elektromobilności.

Z kolei Powiatowi Doradcy Klimatyczni swoją działalność skierują głównie dla przedsiębiorców, działających na ternie danego powiatu lub dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą. Celem działalności Powiatowych Doradców Klimatycznych będzie bezpośrednie wsparcie i doradztwo w zakresie transformacji energetycznej przedsiębiorstwa. Będą oni także pomagać przedsiębiorcom w pozyskiwaniu środków na realizację inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i redukcji CO2, w pierwszej kolejności z działań objętych Funduszem na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, a następnie z programów komplementarnych. Powiatowy Doradca Klimatyczny będzie także uczestniczył w pozyskiwaniu środków uzupełniających dla swoich jednostek samorządu terytorialnego.

Ponadto, zarówno Gminni, jak i Powiatowi Doradcy Klimatyczni będą prowadzić działania promocyjne, edukacyjne, komunikacyjne i informacyjne odnoszące się do całego procesu sprawiedliwej transformacji oraz procesu osiągania neutralności klimatycznej i przystosowania się do zmian klimatu za pomocą rozwiązań opartych na zasobach przyrody.

Gminy zatrudniające Doradców Klimatycznych:

  • Brudzew, Dąbie, Dobra, Golina, Grodziec, Kawęczyn, Kazimierz Biskupi, Kleczew, Kramsk, Krzymów, Lądek, Malanów, Powidz, Przykona, Rychwał, Rzgów, Gmina w. Słupca, Sompolno, Stare Miasto, Ślesin, Tuliszków, Gmina M. Turek, Gmina w. Turek, Gmina M. Wągrowiec, Wilczyn, Władysławów, Wierzbinek, Miasto Ostrów Wlkp., Miasto Kalisz (m. na prawach powiatu), Miasto Konin (m. na prawach powiatu)

Powiaty zatrudniające Doradców Klimatycznych:

  • koniński, słupecki, turecki
Skip to content